Protecció de dades

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb domicili al Passeig Torroja s/n 43007 de Tarragona i CIF P9300012C és el titular d’aquesta pàgina web.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona subjecta tota la política de protecció de dades al règim jurídic establert per la Llei orgànica de protecció de dades (LO 15/1999, de 13 de desembre, LOPD) i pel reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa (Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre) i altra normativa de desenvolupament.

Les dades personals voluntàriament facilitades per l’usuari a través de “costadaurada.info” són objecte de tractament i s’incorporen al fitxer de titularitat del Patronat de Turisme, que és l’organisme responsable d’aquest fitxer.

Qualsevol comunicació a “costadaurada.info” implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer del Patronat de Turisme.

L’usuari tindrà dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal que voluntàriament hagi facilitat al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, responent-ne ell de la seva veracitat. Altrament, ostentarà també la facultat de revocació, sempre que existeixi una causa justificada i no se li atribueixin efectes retroactius. Aquests drets s’exerciran de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normativa concordant, mitjançant petició escrita a:
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Passeig Torroja, s/n. 43007 Tarragona

Les dades personals només es tractaran amb la finalitat per la qual s’hagin obtingut, se’n garantirà una absoluta confidencialitat i la comunicació a altres Administracions Públiques quedarà subjecte a l’article 20 LOPD.

Així mateix l’usuari autoritza expressament al Patronat de Turisme perquè aquestes dades personals puguin ser utilitzades per fer-los arribar qualsevol informació turística que sigui del seu interès.

En compliment de la normativa vigent, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives per mantenir el nivell de seguretat exigit en atenció a les dades personals tractades. Al mateix temps, hi haurà la dotació dels mecanismes precisos que puguin estar al seu abast per evitar, en la mesura del possible, sempre segons l’estat de la tècnica, els accessos no autoritzats, subtraccions i modificacions il·lícites i les pèrdues de les dades.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Què necessites?